Lista aktualności Lista aktualności

Klauzule RODO

Kliknij w pożniszy link aby otworzyć dokument:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Lubliniec, ul. Myśliwska 1

42-700 Lubliniec.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez:

1. adres e-mail: lubliniec@katowice.lasy.gov.pl

2. telefonicznie: 34 351 33 38

3. pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem na adres e-mail: iod@comp-net.pl.

PODSTAWA PRAWNA
I CELE PRZETWARZANIA

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w celu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez Administratora.

ŹRÓDŁO DANYCH

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Pana/Pani.

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, z którymi Administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podanie danych osobowych
jest obowiązkowe.  

INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.