Lista aktualności Lista aktualności

Teren monitorowany

TEREN/OBIEKT MONITOROWANY


Nadleśnictwo Lubliniec informuje, że:


1.Administratorem danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec z siedzibą w Lublińcu przy ul. Myśliwskiej 1, 42-700 Lubliniec, REGON 150527030, tel. 34 3513338, e-mail; lubliniec@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej „nadleśnictwem”.


2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony obiektu nadleśnictwa, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie siedziby nadleśnictwa oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących nadleśnictwu, w tym zapewnienie wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz wykrywania i zwalczania ich sprawców.

3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust.1 litera c RODO i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w ramach realizacji zadań wynikających z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.z 2019r., poz. 1302 z późn.zm.), a w zakresie w jakim RODO jest wyłączone na mocy art.2 ust.2 lit. d RODO, również ustawa z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.


4.Dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.  


5.Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagranie może stanowić dowód w tym postępowaniu.

6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych na zasadach określonych  w art. 15 RODO pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich oraz prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO, a także do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art.21 RODO.

7.W przypadku uznania, że Pani/Pana wizerunek został utrwalony i jest przetwarzany niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.