Lista aktualności Lista aktualności

Zakup lasów i gruntów

Nadleśnictwo Lubliniec informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia i położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Lubliniec informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasiągu terytorialnym nadleśnictwa, opisanych jako:

  • nieużytki,
  • grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej,
  • grunty rolne nieużytkowane rolniczo,
  • inne grunty nadające się do zalesienia.

Oferowane do sprzedaży grunty powinny być wolne od obciążeń prawnych i finansowych oraz nie mogą być obiektem sporów granicznych.

Informujemy, że według obowiązujących przepisów las lub grunt przeznaczony do zalesienia (określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) może być nabyty przez nadleśnictwo w przypadku:

  • jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;
  • regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Oferentem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która ma pełne prawo do władania gruntem.  

Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na adres: aleksandra.szafran@katowice.lasy.gov.pl
lub telefonicznie tel.: (34) 351-33-38 wew. 337

 

Mapa zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Lubliniec: