Lista aktualności Lista aktualności

Regulamin korzystania z miejsca rekreacyjnego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSCA REKREACYJNEGO
W LEŚNICTWIE LUBLINIEC ODDZ. 938

Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymanie  bezpieczeństwa, higieny, estetyki obiektu i jego otoczenia oraz zapewnienie zgodnego współdziałania użytkowników obiektu.

 1. Właścicielem obiektu zlokalizowanego przy ul. Park Leśny 4, 42-700 Lubliniec (adres leśny: 02-19-1-09-938 -i -00) jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec, ul. Myśliwska 1, 42-700 Lubliniec.
 2. Miejsce rekreacyjne służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.
 3. Korzystający z pobytu w miejscu rekreacyjnym zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, jak również do przestrzegania jego postanowień.
 4. Korzystanie z miejsca rekreacyjnego przez grupy zorganizowane możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec.
 5. Wszelkie informacje dotyczące udostępniania przez Nadleśnictwo miejsca rekreacyjnego można uzyskać pod nr tel. 34 351 33 38.
 6. Wnioski o wydanie zgody oraz rezerwację terminów korzystania przez grupy zorganizowane z miejsca rekreacyjnego należy składać w siedzibie  Nadleśnictwa Lubliniec lub przesłać na adres e-mail: lubliniec@katowice.lasy.gov.pl.
 7. Miejsce rekreacyjne dostępne jest bezpłatnie we wszystkie dni tygodnia od godz. 6:00 do godz. 22:00.
 8. W przypadku grup zorganizowanych, organizatorem odpoczynku w miejscu rekreacyjnym może być wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
 9. Za osoby nieletnie przebywające na terenie miejsca rekreacyjnego odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie lub organizatorzy spotkań.
 10. Korzystający z miejsca rekreacyjnego zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających m.in. z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. Nr 58, poz. 405, z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719, z późn. zmianami).
 11. Dopuszcza się rozpalenie ogniska wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 12. Korzystanie z ogniska winno odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym;
  1. rozpalający ognisko zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy rozpalaniu i utrzymaniu ognia,
  2. po zakończeniu ogniska oraz pobytu w miejscu rekreacyjnym osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia czy ognisko skutecznie wygaszono,
  3. w trakcie palenia się ogniska zabrania się pozostawania ognia bez dozoru,
  4. w ognisku można spalać tylko i wyłącznie drewno,
  5. zapewnienie drewna do rozpalania i utrzymania ognia leży w gestii korzystających z ogniska, wyłącznie dla grup zorganizowanych materiał ten zapewnia Nadleśnictwo.
 13. Przebywającym w miejscu rekreacyjnym jak i w jego bliskim sąsiedztwie zabrania się używania wulgarnego słownictwa, zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu, spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających i psychoaktywnych.
 14. Korzystający z miejsca rekreacyjnego ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie oraz po zakończeniu pobytu w miejscu rekreacyjnym – do ich obowiązku należy uprzątnięcie i zabranie ze sobą śmieci powstałych podczas korzystania z miejsca rekreacyjnego.
 15. Zabrania się przenoszenia, przestawiania, wywracania stołów i ław znajdujących się pod wiatą.
 16. Przed wejściem na teren miejsca rekreacyjnego należy wszelkie przypadki wystąpienia zanieczyszczeń, zniszczeń, nieporządku oraz innych nieprawidłowości udokumentować w formie fotografii i przesłać na adres mailowy Nadleśnictwa Lubliniec: lubliniec@katowice.lasy.gov.pl
 17. Korzystający z miejsca rekreacyjnego ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu.
 18. Wjazd pojazdów silnikowych na teren miejsca rekreacyjnego jest możliwy tylko i wyłącznie dla osób korzystających z tego miejsca.
 19. Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników Służby Leśnej.
 20. W sprawach skarg i wniosków dotyczących korzystania z miejsca rekreacyjnego należy zwracać się do Nadleśnictwa Lubliniec, ul. Myśliwska 1 42-700 Lubliniec, tel. 34 351 33 38, e-mail: lubliniec@katowice.lasy.gov.pl.
 21. Za nie przestrzeganie regulaminu grożą sankcje wynikające z ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114, z późn. zmianami).

 

TELEFONY ALARMOWE:

POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 LUB 112

STRAŻ POŻARNA: 998 LUB 112

POLICJA: 997 LUB 112