Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Stanowisko

Obowiązki

 

Nadleśniczy

Zarządza nadleśnictwem, dokonuje bieżącej oceny stanu lasów nadleśnictwa i podejmuje działania zmierzające do ich ochrony oraz prawidłowego zagospodarowania.

 

Inżynier Nadzoru

Wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie kontroli prawidłowości czynności gospodarczych, ochrony zasobów i udostępniania lasu.

Straż Leśna

Komendant Straży Leśnej  - kieruje Posterunkiem Straży Leśnej.

Strażnik leśny: podlega bezpośrednio Komendantowi Straży Leśnej, wykonuje powierzone zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania szkodnictwu leśnemu.

 

Zastępca Nadleśniczego

Kieruje działem gospodarki leśnej. Organizuje i nadzoruje całokształt prac techniczno-produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony lasu oraz kompleksu zdań z zagospodarowania lasu i pozyskania drewna. Realizuje powyższe zadania z udziałem Pracowników Działu Gospodarki Leśnej.

 

Leśniczy

Prowadzi gospodarkę leśną w leśnictwie. Do jego zadań należy również ochrona przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczanie. Do pomocy leśniczemu nadleśniczy przydziela podleśniczego, stażystę lub innego pracownika pomocniczego.

 Główna Księgowa

Kieruje działem księgowości, prowadzi gospodarkę finansową nadleśnictwa. Realizuje powyższe zadania z udziałem Pracowników Działu Finansowo-Księgowego

Sekretarz

Kieruje działem administracji do zadań którego należy: obsługa administracyjna nadleśnictwa, w tym prowadzenie spraw związanych z sekretariatem, zaopatrzeniem, utrzymanie budynków i budowli nadleśnictwa, w tym ich remontów i modernizacji, zakupy i budowa środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, utrzymanie transportu, gospodarka zasobami mieszkań i budynków, naliczanie podatków od nieruchomości, koordynacja spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i EZD, Realizuje  powyższe zadania z udziałem Pracowników Działu Administracyjnego.

 

Specjalista ds. pracowniczych

Prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy, PUZP dla Pracowników PGL LP, oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie,  Wykonuje czynności z zakresu Administrator Danych Osobowych – ADO, prowadzi archiwum nadleśnictw, Obsługuje Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej,  Koordynator czynności kancelaryjnych EZD

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Prowadzi całokształt spraw pracowniczych w zakresie bhp w rozumieniu Kodeksu Pracy, PUZP dla Pracowników PGL LP, oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie. Podlega bezpośrednio Nadleśniczemu.

Stanowisko ds. obronnych

Prowadzi całokształt spraw związanych z zakresem obronności i spraw niejawnych zgodnie z unormowaniami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie. Podlega bezpośrednio Nadleśniczemu.

Sprawy związane z ochroną danych osobowych

1. Specjalista ds. pracowniczych – w zakresie kadrowym /ADO/

2. Stanowisko ds. stanu posiadania –Administrator SILP w zakresie systemu informatycznego /ASI/ 

3. Nadzór nad wykonaniem powyższych zadań - Usługa zlecona na podstawie umowy firmie zewnętrznej.

 

Schemat organizacyjny i regulamin organizacyjny  znajdziesz na stronie BIP Nadleśnictwa