Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Zgodnie z Art. 42. Ustawy o ochronie przyrody, użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne,  kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie nadleśnictwa znajdują się cztery użytki ekologiczne:

1. Wydma Dziewcza Góra - użytek ekologiczny chroniący cenny obiekt geomorfologiczny wraz z właściwymi dla niego zbiorowiskami roślinnymi. Użytek, w sensie geomorfologicznym należy do powstałego w plejstocenie Wydmowego Pasa Małej Panwi i Stobrawy. Tworzy go ciąg pięciu wyraźnych wyniesień o przebiegu NW - SE i maksymalnej wysokości 255 m n.p.m. - 15 m ponad otaczający obszar. Szóste wyniesienie położone jest w oddziale 788 i nie jest zaliczone do użytku. Drzewostany porastające wydmę są wyłącznie sosnowe, sztucznego pochodzenia. Większość osiągnęła wiek rębności, ale nie zostały przeznaczone do użytkowania rębnego (mimo istnienia takiej możliwości) - zaplanowano w nich jedynie cięcia pielęgnacyjne w postaci trzebieży, tak jak w pozostałych, młodszych drzewostanach. Przygraniczny pas w części północnej przeznaczono do naturalnej sukcesji i zachodzi na nim obsiew sosny. Wydma jest niezwykle cennym elementem tutejszego krajobrazu, a ponadto wzbogaca różnorodność biologiczną ekosystemu. Została objęta ochroną na wniosek miejscowej społeczności, zaniepokojonej planami eksploatacji piasku z tej wydmy, a także z dwóch innych w najbliższej okolicy. Doprowadziłoby to do poważnego naruszenia struktury tego obiektu, jeżeli nie do całkowitego jego zniszczenia. Użytek ekologiczny Wydma Dziewcza Góra został powołany do istnienia Uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Pawonków w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Wydma Dziewcza Góra (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, Katowice dnia 23 kwietnia 2019 r. Poz. 2214. Użytek zajmuje powierzchnię 37,74 ha, swoim zasięgiem obejmuje następujące oddziały leśne: Leśnictwo Lubliniec 708 g,h; Leśnictwo Kokotek 741 b,c,~c,~d, 742 c, d,~d,~f, 779 a,~b; Leśnictwo Solarnia 743 a,b,~c.

2. Kompleks stawowy Kokotek I i II - użytek ekologiczny chroniący obszar wodno-błotny, będący miejscem lęgowym dla wielu gatunków ptaków. Ustanowienie opisanego wyżej użytku ekologicznego ma na celu utrzymanie obecnego sposobu użytkowania terenu, który warunkuje zachowanie stwierdzonych walorów przyrodniczych, objętych ochroną ścisłą gatunków fauny i flory, krajobrazowych i estetycznych. Użytek ekologiczny "Kompleks stawowy Kokotek I i II" został powołany do istnienia Uchwałą Nr 391/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu  w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kompleks stawowy Kokotek I i II” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, Katowice dnia 2 czerwca 2021 r. Poz. 3901). Użytek zajmuje powierzchnię 45,45 ha, usytuowany jest na części nieruchomości o nr ewid. 568/14, k.m. 4-3 Rusinowice, 566/36, k.m 4-2 Rusinowice 571/24, k.m. 4-4 Rusinowice, o łącznej powierzchni 45,45 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa, w zarządzie PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubliniec, (obręb Lubliniec, Leśnictwo Łopian, oddziały: 905 b, l, m, n; 916 a, b, c, g).

3. Wydmy Kokotek - użytek ekologiczny chroniący powstały w plejstocenie cenny obiekt geomorfologiczny wraz z właściwymi dla niego zbiorowiskami roślinnymi. Ustanowienie opisanego wyżej użytku ekologicznego ma na celu zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także odtworzenie i wzmocnienie zasobów przyrody na terenie kompleksu leśnego w okolicy Kokotka oraz zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i naukowodydaktycznych. Wydmy są niezwykle charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu i zostały objęte ochroną na wniosek miejscowej społeczności. Użytek ekologiczny Wydmy Kokotek został powołany do istnienia Uchwałą Nr 431/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu  w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Wydmy Kokotek” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, Katowice dnia 3 września 2021 r. Poz. 5686. Użytek zajmuje powierzchnię 30,09 ha, usytuowany na części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 694/39, 685/95 oraz 671/39, k.m. 7-2 Rusinowice, obręb Kokotek stanowiącej własność Skarbu Państwa w Zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec (obręb Lubliniec, Leśnictwo Kokotek, oddziały: 766 d,i,j,l,m,o; 767 k,m).

4. Rozlewiska nad Zimną Wodą - użytek ekologiczny chroniący rozległy, podmokły obszar porośnięty kilkoma typami szuwarów, w tym syntaksonów zagrożonych w województwie opolskim, siedlisko rzadkich regionalnie gatunków roślin naczyniowych, głównie bagiennych, błotnych, rzadziej torfowiskowych. Użytek ekologiczny "Rozlewiska nad Zimną Wodą" został powołany do istnienia Uchwałą Nr LXVII/501/22 Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Olesno (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, Opole dnia 9 stycznia 2023 r. Poz. 128). Użytek zajmuje powierzchnię 3,40 ha, usytuowany jest na części nieruchomości o nr ewid. 102/2 (część), a.m. 8, obręb Łomnica, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w zarządzie PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubliniec, (obręb Lubliniec, Leśnictwo Sieraków, wydzielenia: 395-c-99, 395-f-01, 395-g-01).

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się piaty użytek ekologiczny – Staw Piegża (inna nazwa Kaczy Staw). Obszar ten nie podlega zarządowi Lasów Państwowych – należy do Miasta Lubliniec. Jest to dawny staw hodowlany objęty ochroną w postaci użytku ekologicznego w roku 2004 z uwagi na obecność cennych zbiorowisk wodnych, torfowiskowych i bagiennych oraz ze względu na ważną lokalnie funkcję ostoi ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. Staw Piegża był miejscem lęgów szeregu rzadkich gatunków, m.in.: zausznika, rybitwy czarnej, błotniaka stawowego, cyraneczki, gągoła. Użytek leży w skrajnej, południowo – wschodniej części zasięgu Nadleśnictwa, w otoczeniu oddziałów: 809, 844, 845, 862 leśnictwa Kokotek, przy linii kolejowej Lubliniec – Toszek.