Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Zgodnie z Art. 42. Ustawy o ochronie przyrody, użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne,  kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na gruntach Nadleśnictwa znajduje się jeden użytek ekologiczny – Wydma Dziewcza Góra (niekiedy także Dziewicza Góra), chroniący cenny obiekt geomorfologiczny wraz z właściwymi dla niego zbiorowiskami roślinnymi. Użytek, w sensie geomorfologicznym, należy do Wydmowego Pasa Małej Panwi i Stobrawy. Tworzy go ciąg 5 wyraźnych wyniesień o przebiegu NW – SE i maksymalnej wysokości 255 m n.p.m. - 15 m ponad otaczający obszar. Drzewostany sosnowe porastające wydmę są sztucznego pochodzenia. Większość osiągnęła wiek rębności, ale nie zostały przeznaczone do użytkowania rębnego (mimo istnienia takiej możliwości) – zaplanowano w nich jedynie cięcia pielęgnacyjne w postaci trzebieży, tak jak w pozostałych, młodszych drzewostanach. Wydma jest niezwykle cennym elementem tutejszego krajobrazu, a ponadto wzbogaca różnorodność biologiczną ekosystemu. Użytek ekologiczny położony jest w leśnictwie Lubliniec – oddział 708 g, h, w leśnictwie Kokotek – oddziały 741 b, c,~c,~d 742 c, d,~-d,~f, 779 a,~b oraz  w leśnictwie Solarnia – oddziały 743 a, b,~c. Zajmuje powierzchnię  37,74 ha.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się drugi użytek ekologiczny – Staw Piegża (inna nazwa Jezioro Kacze). Obszar ten nie podlega zarządowi Lasów Państwowych – należy do Miasta Lubliniec. Jest to dawny staw hodowlany objęty ochroną w postaci użytku ekologicznego w roku 2004 z uwagi na obecność cennych zbiorowisk wodnych, torfowiskowych i bagiennych oraz ze względu na ważną lokalnie funkcję ostoi ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. Staw Piegża był miejscem lęgów szeregu rzadkich gatunków, m.in.: zausznika, rybitwy czarnej, błotniaka stawowego, cyraneczki, gągoła. Użytek leży w skrajnej, południowo – wschodniej części zasięgu Nadleśnictwa, w otoczeniu oddziałów: 809, 844, 845, 862 leśnictwa Kokotek, przy linii kolejowej Lubliniec – Toszek.