Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśniczy lub Zastępca Nadleśniczego (w przypadku nieobecności Nadleśniczego) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Nadleśnictwa Lubliniec tj. od godziny 7:00 do godziny 15:00, a także dodatkowo w każdy poniedziałek od godziny 15:00 do godziny 16:00, w siedzibie Nadleśnictwa Lubliniec  pod adresem ul. Myśliwska 1, 42-700 Lubliniec.

Zarządzenie nr 1/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec z dnia 09.01.2024 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Nadleśnictwie Lubliniec

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Nadleśnictwo Lubliniec jest jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, reprezentującej Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Działa na podstawie Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy.