Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Cisy koło Sierakowa i rezerwat Łęg nad Młynówką.

Rezerwat Cisy koło Sierakowa

Rezerwat, utworzony w 1957 r., Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego [M.P. z 1957r. Nr 52, poz. 331], położony jest w leśnictwie Sieraków w oddz. 444 f,g,h. Obejmuje powierzchnię  8,05 ha.

Rezerwat chroni naturalne stanowisko cisa pospolitego na siedlisku lasu mieszanego, w starym drzewostanie z udziałem dębu, buka, olszy czarnej, grabu, jesionu.

W rezerwacie występują trzy typy siedliskowe lasu: OlJ, Lw i Lśw. Pod względem fitosocjologicznym wyodrębniono na terenie rezerwatu 5 zbiorowisk roślinnych, w tym zespoły: Molinio-Pinetum, Fraxino-Alnetum, Tilio-Carpinetum i Luzulo pilosae-Fagetum oraz zbiorowisko z Betula pubescens.

Rezerwat Łęg nad Młynówką

Rezerwat utworzony Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z 18 stycznia 2007 r [Dz.U. woj. Śl. Nr 11, poz. 275]. Wg Rozporządzenia powierzchnia rezerwatu wynosi 126,79 ha.

Rezerwat położony jest w leśnictwie Ponoszów w oddz.: 84a,d,g,h,i,j; 84~a; 85; 98c,d,f,g,h; 99; 100; 117; 118 i obejmuje fragmenty lasów porastające brzegi rzeki Młynówki na południe od Ponoszowa.

Rezerwat został utworzony celem ochrony, ze względów naukowych, przyrodniczych i dydaktycznych, biocenoz leśnych, wodnych i bagiennych w postaci naturalnego lasu łęgowego wraz z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny.

Na terenie rezerwatu dominującym zbiorowiskiem jest zespół podgórskiego łęgu jesionowego Carici remotae-Fraxinetum, występującego tu w postaci nieco zubożonej, nawiązującej do typowych płatów łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum. Zbiorowiska te cechuje wewnętrzne zróżnicowanie związane z uwilgotnieniem. W miejscach zabagnionych, z brakiem odpływu wód, łęgi upodabniają się do zespołu olsu porzeczkowego Ribeso nigri-Alnetum, a w miejscach wyżej położonych – do zespołu grądu niskiego Tilio-Carpinetum stachyetosum.

Na terenie rezerwatu przyrody występuje około 120 gatunków roślin naczyniowych.

W faunie rezerwatu odnotowano występowanie 5 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 104 gatunków ptaków i 8 gatunków ssaków.