Wydawca treści Wydawca treści

Informacje ogólne

Opis Nadleśnictwa

 
   W latach dwudziestolecia międzywojennego część terenów dzisiejszego Nadleśnictwa Lubliniec znajdowała się w granicach państwa Polskiego, część natomiast była pod władzą Niemiecką. Lasy te były głównie własnością prywatną,drobnych właścicieli ziemskich oraz  Spółki akcyjnej „Las". Prowadzony wtedy  model zagospodarowania lasu nie odbiegał zasadniczo od ogólnie panujących wówczas trendów.  Zasadniczo gospodarowano zrębami wielkoobszarowymi, a przy odnawianiu wykorzystywano przede wszystkim samosiew. Po II wojnie światowej, w 1945r., lasy te zostały upaństwowione i podzielone na cztery Nadleśnictwa: Dobrodzień, Kośmidry, Lubliniec i Patoka, które istniały do początku lat 70-tych, kiedy to przeprowadzono reformę podziału powierzchniowego w Lasach Państwowych.
 
       Nadleśnictwo Lubliniec w swych obecnych granicach administracyjnych  powstało 1 października 1972 r. w miejsce wcześniejszych Nadleśnictw: Dobrodzień, Patoka, Kośmidry. W jego skład weszło także Leśnictwo Łopian, należące wcześniej do Nadleśnictwa Lubliniec.  Dawne Nadleśnictwa dały początek obecnym Obrębom, które dziś noszą ich  nazwy. Nie ma jednak Obrębu Kośmidry, a obszar tego  Nadleśnictwa, wraz z Leśnictwem Łopian tworzą dziś Obręb Lubliniec
      Nadleśnictwo Lubliniec znajduje się w granicach administracyjnych województwa Śląskiego, powiatu lublinieckiego oraz  województwa Opolskiego, powiatu  oleskiego.
 Lasy Nadleśnictwa znajdują się na terenie następujących gmin:Lubliniec
 Dobrodzień
 Olesno
 Ciasna
 Koszęcin
 Pawonków
  Powierzchnia obszaru działania Nadleśnictwa wynosi około 690 km² i rozciąga się na długości 36 km w kierunku z NW na SE oraz 31km w kierunku z  SW na NE.
 Według „Regionalizacji przyrodniczo–leśnej" T. Tramplera  obszar Nadleśnictwa Lubliniec należy zaliczyć do dwu krain:
  • Krainy V Śląskiej , Dzielnicy 5 Równiny Opolskiej, Mezoregionów  5a Borów Stobrawskich i 5b Lasów Lublinieckich do których należą  obręb Dobrodzień oraz obręb Lubliniec bez swych północno – wschodnich krańców.
   • Krainy VI Małopolskiej, Dzielnicy 6 Wyżyny Woźnicko - Wieluńskiej która obejmuje Obręb Patoka, oraz pozostałą część obrębu Lubliniec.      Rzeźba terenu Nadleśnictwa została ukształtowana pod wpływem  zlodowacenia środkowopolskiego, co  zadecydowało o jej  równinnym charakterze. Najwyższe wzniesienie sięga jednak 285m npm. Pewne urozmaicenie krajobrazu stanowią doliny rzek przecinających obszary leśne : Liswarty, Młynówki, Łomnicy, Prądu oraz Leśnicy, gdzie można spotkać ciekawe zbiorowiska roślinne z takimi gatunkami jak: bagno zwyczajne, kosaciec syberyjski, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity, rosiczki, długosz królweski, widłakowate, kruszyna pospolita,kalina koralowa, kokoryczka wielokwiatowa, kopytnik pospolity. 
      Pod względem klimatycznym Nadleśnictwo Lubliniec zostało zaklasyfikowane do typu klimatu Wyżyn Środkowych - wg.Romera lub do Regionu Śląsko - Krakowskiego - wg. Wosia, który opiera swą klasyfikacje na liczbie dni o przeważającym typie pogody,Region ten wyróżnia się przewagą dni o pogodzie umiarkowanie ciepłej z opadem.Średnia roczna temperatura powietrza w Nadleśnictwie waha się w przedziale od 7,5 do 9,1ºC 
      W wyniku prac urządzeniowych stwierdzono występowanie trzynastu typów siedlisk leśnych. Na przeważającej powierzchni są to siedliska Bśw oraz Bw, ale ponad 5% powierzchni to cenne siedliska LMw i LMśw. Nieznaczny udział mają także  OL i OLJ.
 Podstawowymi gatunkami lasotwórczymi są: sosna, brzoza, dąb i olcha.