Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Obszary Natura 2000

Tworzenie obszarów Natura 2000 jako wymóg obligatoryjny wynika z akcesji Polski do Unii Europejskiej, która odbyła się 1 maja 2004 r. Sieć obszarów Natura 2000 ma na celu ochronę najbardziej wartościowych elementów przyrody występujących na terenie Unii Europejskiej, w tym głównie elementów, za które Wspólnota Europejska ponosi szczególną odpowiedzialność ze względu na występowanie tych elementów tylko w granicach Wspólnoty. Tymi elementami są wybrane siedliska przyrodnicze i gatunki, formę ich ochrony określają podstawowe akty prawne Unii, jakimi są Dyrektywy: Ptasia i Siedliskowa.

Obszary Natura 2000 tworzone na podstawie tych dwóch dyrektyw nie są „obszarami chronionymi", tzn. nie obejmują ochroną całości przyrody w ich granicach, ale są „obszarami ochrony" mającymi za zadanie stworzenie odpowiednich warunków dla zachowania we właściwym stanie ochrony wybranych, konkretnych gatunków lub siedlisk.

W ramach sieci Natura 2000 tworzone są dwa rodzaje obszarów: Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO, lub „obszary ptasie") oraz Specjalne obszary ochrony (SOO lub „obszary siedliskowe" chroniące również gatunki zwierząt poza ptakami).

W chwili obecnej na terenie nadleśnictwa nie ma wyznaczonych ani projektowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków. W granicach nadleśnictwa znajduje się natomiast jeden siedliskowy obszar Natura 2000. Jest to obszar „Łęgi w Lasach nad Liswartą". Obszar ten ma status jako Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty (OZW).

Obszar ten obejmuje 3 oddzielne fragmenty lasów położonych w dolinnym zagłębieniu Liswarty. Jeden z tych obszarów znajduje się na gruntach Nadleśnictwa Lubliniec, pozostałe – na terenie nadleśnictwa Herby.

Obszar tworzą trzy rezerwaty przyrody: Cisy nad Liswartą, Łęg nad Młynówką i Cisy w Łebkach. Ponadto teren ten znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

Walory przyrodnicze obszaru to przede wszystkim duży udział powierzchni siedlisk - łęgów olszowych i olszowo-jesionowych. Pod względem fitosocjologicznym reprezentują one dwa różne zespoły: w rezerwatach Cisy nad Liswartą oraz Cisy w Łebkach występują siedliska łęgów zaliczane do powszechnego na niżu zespołu Fraxino-Alnetum, natomiast w rezerwacie Łęg nad Młynówką siedliska łęgów zaliczone zostały do rzadkiego na niżu zespołu Carici remotae-Fraxinetum. Płaty łęgów na terenie obszaru Natura 2000 znajdują się w bardzo dobrym stanie. W SDF-ie obszaru siedlisko 91E0 otrzymało ocenę ogólną „A" czyli najlepszą.

Cała ostoja obszaru Natura 2000 PLH 240027 Łęgi w lasach nad Liswartą wg dokumentu powołującego zajmuje powierzchnię 234,68 ha, z czego ostoja w granicach Nadleśnictwa Lubliniec wg powierzchni wydzieleń 118,57 ha.