Wydawca treści Wydawca treści

Informacje ogólne

Opis Nadleśnictwa

        W latach dwudziestolecia międzywojennego część terenów dzisiejszego Nadleśnictwa Lubliniec znajdowała się w granicach państwa Polskiego, część natomiast była pod władzą Niemiecką. Lasy te były głównie własnością prywatną, drobnych właścicieli ziemskich oraz  Spółki akcyjnej „Las". Prowadzony wtedy  model zagospodarowania lasu nie odbiegał zasadniczo od ogólnie panujących wówczas trendów.  Zasadniczo gospodarowano zrębami wielkoobszarowymi, a przy odnawianiu wykorzystywano przede wszystkim samosiew. Po II wojnie światowej, w 1945r., lasy te zostały upaństwowione i podzielone na cztery Nadleśnictwa: Dobrodzień, Kośmidry, Lubliniec i Patoka, które istniały do początku lat 70-tych, kiedy to przeprowadzono reformę podziału powierzchniowego w Lasach Państwowych.

         Nadleśnictwo Lubliniec w swych obecnych granicach administracyjnych  powstało 1 października 1972 r. w miejsce wcześniejszych Nadleśnictw: Dobrodzień, Patoka, Kośmidry. W jego skład weszło także Leśnictwo Łopian, należące wcześniej do Nadleśnictwa Lubliniec. Podział na trzy obręby utrzymany został do 2019 roku. Decyzją Dyrektora RDLP w Katowicach z dnia 22.11.2018 r. z dniem 1 stycznia 2020 r. połączono je w jeden obręb Lubliniec. Zmieniono numery oddziałów dodając 300 do numerów oddziałów w obrębie Dobrodzień i 600 w obrębie Lubliniec. Na obrębie Patoka numery pozostawiono bez zmian. Nadleśnictwo podzielone jest na 13 leśnictw. Średnia powierzchnia wynosi 1704 ha. Najmniejszym powierzchniowo jest leśnictwo Bór –1284,27 ha, największym leśnictwo Sieraków – 2007,74 ha. Powierzchnia ogólna1 gruntów Nadleśnictwa wynosi 22 153,9558 ha (22153,99 ha).

Nadleśnictwo zasięgiem obejmuje powiaty: oleski w województwie opolskim, kłobucki i lubliniecki w województwie śląskim. Nadleśnictwo Lubliniec sąsiaduje  od północnego-wschodu z Nadleśnictwem Herby, od wschodu z  Nadleśnictwem Koszęcin, od południowego-wschodu  z Nadleśnictwem  Brynek, od południa Nadleśnictwem Zawadzkie, od południowego-zachodu z  Nadleśnictwem Opole, od północnego-zachodu z Nadleśnictwem Olesno.  lasów położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa wynosi około23,8 tys. ha (w tym około 22,2 tys. ha LP). Lesistość w zasięgu terytorialnym wynosi około 46%, jest tym samym wyższa od lesistości kraju (29,6 %)Lasy innej własności w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa nie podlegają nadzorowi Nadleśnictwa Lubliniec. Pod względem ukształtowania powierzchni terenu, Nadleśnictwo Lubliniec jest obszarem o średnio urozmaiconej rzeźbie terenu. Dominuje krajobraz równinny. Obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa rozciąga się w przedziale wysokościowym od 210 m w obniżeniu rzeki Liswarty do 300 m n.p.m. koło miejscowości Lubsza. Maksymalna różnica wysokości wynosi 40 m w obniżeniu Liswarty i Równiny Opolskiej, na Progu Woźnickim od 50 m w części północno – zachodniej, do 90 m w części południowo – wschodniej.

Według regionalizacji ekoklimatycznej stosowanej w Lasach Państwowych, dokonanej na podstawie występowania klimatycznych i regionalnych odmian potencjalnej roślinności naturalnej oraz makrorzeźby terenu, Nadleśnictwo Lubliniec należy do strefy D – środkowopolskiej, makroregionu 4 – Wyżyny Małopolskiej. Średnia temperatura roczna +8,3°C, roczna suma opadów 633 mm, długość okresu wegetacyjnego - około 215 dni, długość zalegania pokrywy śnieżnej - około 60 dni. Podczas prac urządzeniowych  wyróżniono 13 typów siedliskowych lasu, wyłącznie nizinnych. Zdecydowana większość siedlisk – 87,59% powierzchni, ma charakter borowy (bory, bory mieszane). W pozostałej - 12,41% - powierzchni, największy udział ma siedlisko LMW – 9,22%. Większość powierzchni zajmują siedliska wilgotne – 58,88%, bagienne i łęgowe – 1,99%, świeże 39,13%. Głównym gatunkiem panującym w Nadleśnictwie jest sosna pospolita. Drzewostany z panującą sosną zajmują 92,62% zalesionej powierzchni nadleśnictwa. Drzewostany brzozowe stanowią 2,69 %, olchowe 1,77%, dębowe natomiast 1,60% zalesionej powierzchni.