Wydawca treści Wydawca treści

RYS HISTORYCZNY

RYS HISTORYCZNY

Do roku 1944 roku lasy położone w obecnym zasięgu Nadleśnictwa stanowiły własność
królewską, państwową, miejską, spółek i prywatną. Po 1944 r. po upaństwowieniu lasów
powstały niewielkie obszarowo nadleśnictwa: Patoka, Dobrodzień, Kośmidry, Czarny Las.
• Nadleśnictwo Patoka - lasy wchodzące w skład nadleśnictwa do II wojny światowej
stanowiły własność niemieckich lasów państwowych i prywatnych właścicieli.
Powierzchnia lasów wynosiła około 5 tys. ha
• Nadleśnictwo Dobrodzień – w jego skład pierwotnie weszły lasy będące własnością
królów saskich, właścicieli prywatnych, spółek, następnie Rzeszy Niemieckiej. Po
1952 r. także miasta Dobrodzień. Powierzchnia nadleśnictwa wynosiła około 7 tys. ha.
• Nadleśnictwo Kośmidry – w jego skład weszły lasy spółki akcyjnej, lasy państwowe
Rzeszy Niemieckiej oraz lasy prywatne
• Nadleśnictwo Czarny Las (Czarnylas) – utworzone zostało w 1912 r. na
upaństwowionych przez Rzeszę Niemiecką gruntach prywatnych. Po I wojnie
światowej w 1922 r. z ww. utworzono pod tą samą nazwą polskie nadleśnictwo.
Powierzchnia jego wynosiła około 6,8 tys. ha. Po II wojnie światowej w 1944 r.
dołączono upaństwowione lasy spółki z siedzibą w Londynie a w latach 1946-1952 lasy
byłej własności prywatnej oraz lasy miasta Lubliniec. Powierzchnia nadleśnictwa
wynosiła wtedy około 7,9 tys. ha.
W 1961 r. przeniesiono siedzibę do m. Lubliniec i zmieniono nazwę nadleśnictwa na
Nadleśnictwo Lubliniec.
W 1972 roku po reorganizacji Lasów Państwowych połączono korygując zasięg, wyżej
wymienione nadleśnictwa w jedno o nazwie Nadleśnictwo Lubliniec, tworząc z byłych
nadleśnictw obręby leśne: Patoka, Dobrodzień, Lubliniec. Podział na trzy obręby utrzymany
został do 2019 roku. Decyzją Dyrektora RDLP w Katowicach z dnia 22.11.2018 r. z dniem
1 stycznia 2020 r. połączono je w jeden obręb Lubliniec. Zmieniono numery oddziałów dodając
300 do numerów oddziałów w obrębie Dobrodzień i 600 w obrębie Lubliniec. Na obrębie
Patoka numery pozostawiono bez zmian.