Asset Publisher Asset Publisher

Postępowanie przetargowe Zn.spr. SA.270.3.2020

Zn.spr. SA.270.3.2020                                                                                      Lubliniec, 2021.01.14

-poczta elektroniczna-

 

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przetargowe z dnia 18.12.2020 roku.

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec jako zamawiający w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. Budowa wieży aluminiowej typowej W28-1-36 z koroną separacyjną M1000 w wersji wzmocnionej w Nadleśnictwie Lubliniec” działając na podstawie art.92 ust.2  Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.),

informuje  o wyborze oferty wykonawcy;

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie:

 

Budowa wieży aluminiowej typowej W28-1-36 z koroną separacyjną M1000 w wersji wzmocnionej w Nadleśnictwie Lubliniec”

Wybrany wykonawca:

 

AluPro S.C.

Michał Kubiak

uL.Bohaterów 26

03-026 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przeprowadzonej oceny ofert w oparciu o ustalone kryteria – cena, okres udzielonej gwarancji w miesiącach  oraz termin wykonania robót.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta, która uzyskała największą liczbę punktów jako suma w n/w kryteriach.

 

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na poszczególne zadania, punktacja przyznana ofertom.

 

Nazwa Firmy

Nr oferty

Punktacja w kryterium cena

 

Punktacja w kryterium gwarancja w miesiącach

Punktacja w kryterium termin wykonania robót

 

Punktacja razem

AluPro S.C.

Michał Kubiak

Ul. Bohaterów 26

03-026 Warszawa

2

60

25

15

100

RETIS CONSTRUCTION SP Z O. O.

SZOSA SZUBIŃSKA 28

86-005 KRUSZYN KRAJEŃSKI

1

49,95

25

15

89,95

MALS Leszek Jeleński

42-286 Koszęcin

ul. Dębowa 12

3

47,7

25

15

87,37

 

 

3.Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy

 

4.Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

 

5.Dynamiczny system zakupów:

Zamawiający nie dopuścił do dynamicznego systemu  zakupów oraz nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

6.Unieważnienie postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania przetargowego.

 

 

                                                                                                                              Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec

 

 

 

Plik w formacie pdf do pobrania.