Asset Publisher Asset Publisher

Zmiana sposobu zgłaszania szkód łowieckich

W związku ze znowelizowaniem Ustawy – Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 651) z dniem 01 kwietnia 2018 roku ulega zmianie sposób zgłaszania szkód łowieckich, spowodowanych w użytkach rolnych przez zwierzynę łowną (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny ) lub powstałych w wyniku wykonywania polowania.

 

Wniosek o szacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania składa właściciel lub posiadacz gruntu rolnego do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

Wniosek winien zawierać podstawowe informacje:

- imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres

  siedziby oraz numer  telefonu właściciela albo posiadacza gruntu;

- wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

- wskazanie rodzaju uprawy lub płodu rolnego;

 

Wniosek o którym mowa powyżej składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.       

 

                                             Nadleśnictwo Lubliniec